ZIELONA SZKOŁA

W dniach od 20 do 22 maja 2015 roku uczniowie klas piątych i szóstych szkoły podstawowej  pod opieką p. Agnieszki Zdrodowskiej, p. Aliny Kostro, p. Doroty Grochowskiej-Gierałtowskiej, p. Grzegorza Grabowskiego oraz p. Pawła Juszyńskiego wyjechali na „Zieloną Szkołę” do ośrodka Caritas w miejscowości Ptaki k/ Nowogrodu, której nadrzędnymi celami było:

  1. Nabywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie.
  2. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, szanowania pomysłów, oryginalności.
  3. Wyrabianie i utrwalanie nawyków zdrowotno-higienicznych związanych przede wszystkim z higieną osobistą i otoczenia oraz hartowaniem i uprawianiem ruchu na świeżym powietrzu, połączonym z reagowaniem na komendy wydawane w j. angielskim
  4. Wdrażanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, a w szczególności sportowo- rekreacyjnej.
  5. Wyrabianie nawyków czynnego wypoczynku.

Praca z uczniami oparta była na słowie, obserwacji i działaniu.  Wykorzystano również metody aktywizujące takie jak gry i zabawy sportowe ,wycieczki po okolicy, dyskusje, projekty. Realizacji programu działań dydaktycznych towarzyszyły również inne zadania –1 odejście od stereotypowych, zwykłych tematów i pokazanie młodzieży, że nauka może byćnie tylko ciekawa, ale również bliska typowym problemom, jakie możemy spotkać na co dzień, zagadnieniom ważnym dla każdego. Dążyliśmy do tego, by zdobywaną wiedzę uczniowie wyprowadzali z indywidualnych obserwacji. Program edukacyjny korelował z programem działań wychowawczych, który celowo skoncentrowany został wokół pojęć wartości oraz ruchu. Aranżacja różnych sytuacji wychowawczych miała służyć przede wszystkim rozwojowi osobowościowemu uczestników zielonej szkoły, ukierunkowaniu ich postaw, wyznaczaniu priorytetów.  Podczas zajęć  uczestnicy „Zielonej Szkoły” mogli podzielić się swoimi emocjami, sądami i refleksjami. Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo-sportowe oraz wspólne spędzanie wolnego czasu były doskonałą szansą na integrację całego zespołu, co sprzyjało wytworzeniu lepszych relacji między nauczycielem a uczniem, a wychowawcom dały możliwość głębszego poznania swoich podopiecznych, ich zainteresowań, problemów oraz  predyspozycji. Przede wszystkim oderwanie od szkoły i klasy umożliwiło nauczycielom – wychowawcom poznanie uczniów w sytuacji pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości, budowanie wzajemnego zaufania.

Program „Zielona Szkoła” stwarza wiele możliwości realizacji tych celów, które trudne byłyby do podjęcia w normalnych warunkach spotykanych w szkole.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ