WYPRAWKA SZKOLNA 2014

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowe Piekuty będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto

* uczniom niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin w których występuje:
- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa    domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów,

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

Wzory wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowych Piekutach w godz. 7.30 – 15.30,  pod numerem  tel. 86 4765-045 bądź na stronie internetowej szkoły – www.szkola.nowepiekuty.pl

 Wnioski należy składać do 15 września 2014 r. w sekretariacie szkoły !

Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r.-dotyczy uczniów niepełnosprawnych

Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2014 r.- ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2014 r. - ze względu na kryterium dochodowe

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ