Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny: „Nie pal przy mnie, proszę”.

Założenia ogólne:

 • konkurs przeznaczony dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 • udział jest dobrowolny
 • konkurs obejmuje jeden etap – szkolny

Cele konkursu:

 • uatrakcyjnienie realizacji programu edukacyjnego pt. „Nie pal przy mnie, proszę”
 • oraz zwiększenie identyfikacji dzieci z celami programu poprzez formę wizualną
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • rozwijanie zainteresowań wśród uczniów

Zakres tematyczny:

 • tematem konkursu jest praca plastyczna zgodna z hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”
 • praca powinna odzwierciedlać główną ideę programu „Nie pal przy mnie, proszę”, czyli promowanie zasad zdrowego stylu życia bez papierosa oraz wykształcanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich tytoń, zgodnie z założeniami programu „Nie pal przy mnie, proszę”

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III
 • konkurs trwa od 18 kwietnia do 13 maja 2016 r.; prace konkursowe należy dostarczyć organizatorowi konkursu do 13 maja 2016r.
 • prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką na papierze

w formacie A3

 • uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace wykonane wyłącznie indywidualnie             i samodzielnie; każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 • do pracy plastycznej należy dołączyć:

a)      informacje zawierającą: imię i nazwisko, nazwa klasy

Kryteria oceny:

Prace oceniane będą w skali od 1 do 10 pod względem:

 • zgodności z ideą programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę”
 • czytelności przekazu
 • estetyki

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów,

którzy otrzymają nagrody rzeczowe

 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
 • wyniki ogłoszone zostaną do dnia 31 maja 2016r.

 Organizator konkursu:

Wioletta Litwińczuk

 Zapraszam do udziału w konkursie !!!

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ