Wewnątrzszkolny konkurs języka niemieckiego

Wewnątrzszkolny konkurs języka niemieckiego

„DEUTSCH IST COOL”

Założenia ogólne

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych
 • Udział jest dobrowolny i bezpłatny
 • Konkurs obejmuje jeden etap- szkolny

 Cele konkursu

 • Popularyzacja języka niemieckiego wśród uczniów gimnazjum
 • Podnoszenie poziomu i doskonalenie umiejętności językowych młodzieży
 • Rozwijanie zainteresowań wśród uczniów
 • Zwiększanie motywacji do nauki języka niemieckiego

 zakres tematyczny

 • test obejmujący materiał leksykalno- gramatyczny z elementami realioznawczymi

1. Zakres struktur gramatycznych: szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym, podrzędnie złożonym po spójnikach dass, weil, denn, przeczenia nein, kein, nich;   odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych, zwrotnych, w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt, tryb rozkazujący;   użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego, odmiana rodzajników przez przypadki;  regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników;   odmiana zaimków osobowych, nieosobowych man, es, dzierżawczych, zaimki pytające;  liczebniki główne i porządkowe;  przyimki z celownikiem, biernikiem

 2. Zakres struktur leksykalnych: człowiek- dane personalne, wygląd, cechy charakteru, zainteresowania;  życie rodzinne i towarzyskie- członkowie rodziny, przyjaciele, czynności życia codziennego, czas wolny; szkoła; praca; żywienie; sport; zdrowie

 3. Elementy wiedzy o Niemczech: ustrój, mieszkańcy, geografia, mniejszości, znane niemieckie marki

 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 • Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
 • Uczestnicy, którzy zdobędą minimum 90 % przewidzianych punktów otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre z języka niemieckiego

Terminy

 • Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane przez organizatora do 21.03.2016r.
 • Konkurs odbędzie się dnia 23.03.2016 r. o godzinie 10.00
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 04.04.2016 r.

Organizator

 • Piotr Markowski

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ