UWAGA REKRUTACJA

Zarządzenie Nr 75/2017

Wójta Gminy Nowe Piekuty

z dnia 24 marca 2017 roku

 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018  do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty

 Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 16 marca 20217 roku  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U z 2017 r. poz. 610) w związku z art. 204 Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 poz. 60) zarządza się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 a także terminy składania dokumentów do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie  z załącznikiem  nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2027/2018, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych – zgodnie z załącznikiem  nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór wniosku dot. ust 1 i 2 i wzór oświadczeń potwierdzających dane kryterium oraz wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej opracują Dyrektorzy Szkół.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicach ogłoszeń punktów przedszkolnych i szkół podstawowych.

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                                      Marek Kaczyński

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. ROCHA MODZELEWSKIEGO I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „WESOŁY PROMYK” W NOWYCH PIEKUTACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ROCHA MODZELEWSKIEGO  W NOWYCH PIEKUTACH w roku szkolnym 2017/2018

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ