Konkurs Plastyczny dla naszych przedszkolaków i ich rodziców

Regulamin Konkursu

 

        I. Organizatorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Jak spędzam wspólnie czas  z rodziną” jest Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach.

      II.  Cele Konkursu

Celem  Konkursu jest:

 • promowanie aktywnego trybu życia;
 • zachęcanie wychowanków do dzielenia się dobrymi praktykami aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • wzmacnianie więzi między rodzicami, a dziećmi; 

III. Temat Konkursu

 1. Temat Konkursu: „Jak spędzam wspólnie  czas z rodziną”.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora

IV. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla :
 • 3-latków
 • 4-latków
 • 5-latków
 • rodziców i rodzeństwa

Do Konkursu przystępuje dowolna liczba  przedszkolaków.

 

     V. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Każda rodzina może złożyć jedną pracę plastyczną.
 2. Praca powinna być wykonana na papierze formatu A3, techniką dowolną.
 3. Na odwrocie należy umieścić metryczkę zawierającą:
 • tytuł pracy;
 • imię i nazwisko dziecka
 • grupa do której uczęszcza

Prace należy dostarczyć do grupy przedszkolnej w terminie  do 23.05 2016r.

 

   VI.  Komisja Konkursowa

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja  zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 czerwca 2016r.    w czasie  Pikniku Rodzinnego

                   

 VII.    Zasady oceniania

 1. Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoria wiekowych:
 • 3-latki
 • 4-latki
 • 5-latki

2.Komisja będzie oceniać:

 • poziom artystyczny i estetykę prezentowanych prac;
 • indywidualne potraktowanie tematu;
 • zgodność pracy z tematem przewodnim;

 

VIII.   Nagrody

 1. W każdej kategorii wiekowej komisja przyzna 3 miejsca(I- III).
 2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.
 3. Komisja może wyróżnić inne ciekawe prace
 4. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu 01 czerwca 2016r.

 

    IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punkcie Przedszkolnym  „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach oraz na stronie internetowej.
 2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują  zasady Konkursu zawarte  w regulaminie.
 3. Dodatkowych informacji udzielają : Ewa Markowska  i Agata Mokrzewska.
Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ