KONKURS NA LOGO Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.

 II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych.
 3. Konkurs trwa od 07 marca 2018 roku do 20 kwietnia 2018 roku

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.

 3. Projekt w swej treści nie może zawierać elementów obraźliwych.

 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

  •  być czytelne i łatwe do zapamiętania,

  •  być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,

  •  wzbudzać pozytywne emocje,

  •  składać się:

  - tylko z logotypu (stylizacji literowej),

  - tylko z elementu graficznego będącego symbolem

  - lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 6. Prace należy składać podając:

  •  imię i nazwisko,

  •  klasę,

  •  adres zamieszkania (rodzice),

  •  płytę z nagraną pracą.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 roku w sekretariacie szkoły.

 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 4. Organizator nie zwraca prac.

   VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

  2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

  3. czytelność i funkcjonalność projektu,

  4. estetyka wykonania projektu.

 VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Dyrektor szkoły

 2. Przedstawiciel Rady Rodziców

 3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki).

W/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcękonkursu.

 1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

 2. Planowana data ogłoszenia wyników 30 kwietnia 2018 roku.

 3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ